Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Informacje

Psycholog szkolny: Mirosława Misik (pokój 214 piętro 2)

 Godziny pracy:

W dniach W godzianch
Poniedziałek 10.30 - 15.00
Wtorek 09.00 - 15.00
Środa 11.00 - 16.00
Czwartek 09.00 - 15.00
Piątek 14.00 - 15.30

Zakres obowiązków:

1. Podejmowanie i koordynacja działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prewencyjnych i psychoedukacyjnych w zakresie realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego ZSS;

2. Rozpoznanie i zaspokajanie we współpracy z wychowawcami i innymi nauczycielami indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i wspieranie ich mocnych stron;

3. Współpraca z pozaszkolnymi organami i innymi instytucjami, poradniami psych-pedag. w zakresie opieki i pomocy;

4. Przygotowanie, przeprowadzanie i opracowywanie wyników badań ankietowych związanych z mierzeniem jakości pracy wychowawczo-opiekuńczej ZSS;

5. Koordynacja, we współpracy z katechetami, organizacji rekolekcji szkolnych oraz innych zajęć o charakterze wychowawczo - opiekuńczym dla uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii;

6. Monitorowanie zachowania i nieobecności uczniów na zajęciach i podejmowanie wraz z wychowawcami działań profilaktycznych;

7. Rozwiązywanie problemów wychowawczych na terenie ZSS we współpracy z wychowawcami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i dyrekcją ZSS;

8. Wspomaganie nauczycieli i rodziców w przypadku wystąpienia trudności w prowadzeniu działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;

9. Przygotowywanie we współpracy z wychowawcami klas opinii o uczniach na wnioski złożone przez zainteresowane uprawnione osoby, instytucje i organy pozaszkolne;

10. Indywidualna pomoc i wsparcie specjalistyczne dla uczniów, którzy głoszą się z taką potrzebą i wymagają szczególnego wsparcia;

11. Pełnienie dyżurów dla uczniów i rodziców w celu udzielania im pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


Psycholog szkolny: Anna Płachecka (pokój 214 piętro 2)

Godziny pracy:

W dniach W godzinach
Poniedziałek 8.30 - 13.30
Wtorek 8.30 - 13.00
Środa 8.30 - 13.30
Czwartek 8.30 - 13.00
Piątek 10.00 - 14.00


Zakres obowiązków:

1. Podejmowanie i koordynacja działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, prewencyjnych i psychoedukacyjnych w zakresie realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ZSS;

2. Rozpoznawanie i zaspakajanie we współpracy z wychowawcami i innymi nauczycielami indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i wspieranie ich mocnych stron;

3. Wspomaganie nauczycieli i rodziców w przypadku wystąpienia trudności w prowadzeniu działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;

4. Monitorowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, udzielanie pomocy i wsparcia potrzebującym;

5. Prowadzenie badań i działań diagnozujących potrzeby i problemy, niepowodzenia szkolne i trudności wychowawcze;

6. Ewidencjonowanie, monitorowanie i udzielanie wsparcia, z udziałem organów i instytucji pozaszkolnych, uczniom pochodzącym z rodzin patologicznych, niedostosowanym społecznie oraz tym, którzy weszli w konflikt z prawem;

7. Współpraca z pozaszkolnymi organami i innymi instytucjami, poradniami psych-pedag. w zakresie opieki i pomocy;

8. Przygotowanie, przeprowadzanie i opracowywanie wyników badań ankietowych związanych z mierzeniem jakości pracy wychowawczo-opiekuńczej ZSS;

9. Monitorowanie zachowania i nieobecności uczniów na zajęciach i podejmowanie wraz z wychowawcami działań profilaktycznych;

10. Indywidualna pomoc i konsultacje dla uczniów i rodziców.

11. Koordynacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i wykonywanie innych zadań z tego wynikających.

12. Przyjmowanie, rejestrowanie i archiwizowanie opinii i orzeczeń uczniów wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub lekarzy specjalistów oraz przekazywanie odpowiednich wyselekcjonowanych danych w nich zawartych i zaleceń do właściwych nauczycieli.

13. Przygotowywanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Zespołu Szkół wniosków w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Psycholog szkolny: Iwona Rybacka (pokój 216 piętro 2)

Godziny pracy:

W dniach W godzinach
Poniedziałek

8.40 - 9.40

13.05 - 15.05

Wtorek

8.30 - 10.40

13.55 - 14.55

Środa

8.30-10.40

Czwartek

8.30 - 10.40

13.55 - 14.55

Piątek -------------------


Zakres obowiązków:

1. Koordynacja wspomagania nauczycieli w zakresie pomocy psycholog- pedagog. udzielanej uczniom;

2. oordynacja, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i wspomagania nauczycieli wynikającego z przepisów o nadzorze pedagogicznym;

3. Bieżąca aktualizacja i przedstawienie odpowiednim organom szkoły propozycji zmian w "Programie profilaktyki Zespołu Szkół"

4. Podejmowanie i koordynacja działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz prewencyjnych w zakresie realizacji Programu profilaktyki ZSS;

5. Koordynacja na terenie ZSS wszelkich działań związanych z profilaktyką;

6.Monitoriwanie niewłaściwych zachowań uczniów związanych z paleniem tytoniu oraz opuszczaniem terenu szkoły w czasie przewidzianym planem zajęć; przedstawianie okresowych raportów w tym zakresie Dyrektorowi Zespołu Szkół.

 

 

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo